Forsiden Medarbejderudvikling
Medarbejderudvikling PDF Udskriv

Læring i en miljøterapeutisk organisation

For at der kan tilvejebringes gunstige forudsætninger for lærings-processer, der kan give forandring og udvikling, er det nødvendigt at beskæftige sig med hvordan indlæring og generering af ny viden finder sted. For at den miljøterapeutiske behandlingsorganisation kan skabe helhed skal denne proces rettes mod at skabe en fælles forståelses-ramme.

Design og mål for uddannelsen:
Uddannelsens design inddrager tre hovedfelter, der løbende afspejles i emnevalg og tilrettelæggelse af studieåret. Målet med de tre hovedfelter (ben) er:
· at opnå faglig kompetenceudvikling i forhold til forståelse af miljøterapiens teoriramme (ben I).
· at kunne implementere teori og omsætte til ny praksis i det miljøterapeutiske handlerum (ben II).
· at forstå og udøve praksis i overensstemmelse med den miljøterapeutiske organisation (ben III).

Derudover:
· at styrke det enkelte opholdssteds egenart og udvikling via spejling og gensidig inspiration.
· at få et større fagligt fællesskab og en fælles referenceramme på tværs af opholdsstederne, med udgangspunkt i erfarings-udveksling.

Uddannelsesgruppen er ”slow-open” forstået på den måde, at når en ny medarbejder starter på et opholdssted deltager man på lige fod med andre i uddannelsen fra ansættelsens start. Ved den førstkommende mulighed for intro-undervisning – hvert år i januar måned - samles de nyansatte, hvor de introduceres til uddannelsens tre ben.

Delmål for introundervisningen er:
· at introducere udviklingspsykologiske grundbegreber (ben I).
· at kende til miljøterapiens historiske baggrund og til miljøterapiens grundbegreber (ben II).
· at kende til opholdsstedernes organisationsform og strukturen for den miljøterapeutiske organisation (ben III).

Uddannelsens ben I: Udviklingspsykologi.
Formålet er overordnet at miljøterapeuten tilegner sig viden indenfor objektrelationsteorien og tilknytningsteorierne, samt andre beslægtede områder indenfor udviklingspsykologien for at miljøterapeuten får forudsætninger for at:
· integrere teorien og omsætte den i sin personlige praksis.
· kunne indsamle erfaringer og relatere dem til teorirammen.
· kunne forholde sig kritisk til sin egen erhvervede viden og videreudvikle den.
· kunne bidrage til udvikling af den teoretiske forståelsesramme ift. opholdssteder.

Uddannelsens ben II: Miljøterapi.
Formålet er overordnet, at skabe forudsætninger for implementering af miljøterapeutiske relationsarbejde og handle-muligheder ved at:
· kende og forstå grundbegreberne i miljøterapi, eksempelvis rolle, tid og sted.
· kende og forstå den primære opgave.
· kende og forstå betydningen af grundstrukturer.
· kende og forstå mulighederne for den terapeutiske intervention i relationer mellem miljøterapeut og barnet/den unge eller en gruppe af børn/unge.

Uddannelsens ben III: Organisation.
Formålet er overordnet, at give indsigt i betydningen af forholdet mellem institution og organisation ved at:
· forstå forskellen på service- og behandlingsinstitutioner.
· forstå samspillet mellem målgruppe, den primære opgave, institutionens ressourcer, organisationens grundstruktur og den teoriforankrede metode.
· kende forskel på det personlige, det private og det professionelle.
· kende til mulige veje og afveje i den professionelle udvikling (Rønnestads model).

Uddannelsens områder - kaldet ben - bliver således en afspejling af de delkompetencer som ønskes udviklet således at praksis understøttes af en psykologisk indsigt, en bevidst behandlings-pædagogisk praksis og en forståelse for den organisation som er rammen om det arbejde der udføres.